Доржсэмбэ - Базарсад

Базарсад бурхны бүтээл бясалгал

(Багшаас заавал авшиг зөвшөөрөл авч байж бясалгана!)
༄༅། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་བཞུགས་སོ། །
༄༅༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དགྲོལ། །བྱང་ཆུབ་གནས་ལ་དགོད་པར་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཡང་དག་བསྐྱེད། ། (ལན་གསུམ་བཟླས་པས་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད།)
Чухаг дээд гуравт итгэл аврал одуулъя
Чуулганд хамаг амьтдыг би бээр урья
Чуулсан бүгдийг дээд бодийн оронд байгуулъя
Чухам бодь сэтгэлийг үнэн бодитоор үүсгэе
(хэмээн гурав уншсанаар аврал одуулж, бодь сэтгэл үүсгэ)
༈ རང་གིས་སྤྱི་བོར་བཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨཱ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས།
Өөрийн оройд БАМ үсгээс бүтсэн цацаргин ба А үсгээс бүтсэн сарны хот мандлын дээр ХҮМ үсгээс бүтсэн таван үзүүрт цагаан очрын хүйсэнд ХҮМ үсгээр чимсэнээс гэрэл цацрав.
འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བསྙེམས་མ་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ།
Буцаад огоот хурснаар цагаан лагшинт нэг нигууртай, хоёр мутартаа хонх, очир барьсан Базарсад (Vajrasattva) бурхан, цагаан өнгөт нэг нигуур хоёр мутарт, мутартаа охор хутга болон гавал барьсан очирт эх лүгээ эвцэлдэн тэврэлдэж,
གཉིས་ཀའང་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཡབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།
Хоёул торгон хувцас болоод элдэв эрдэнэсээр чимэгдсэн байна. Очирт завиллаар орших Базарсад түүний зүрхэнд сарны дээр цагаан ХҮМ үсэг байх ба түүнээс гэрэл цацран тэр адилын билиг билгүүний бурхад залраад нэгэн мөн чанарт боллоо.
སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང༌། མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།
Дахин зүрхэн дэх ХҮМ үсгээс гэрэл цацран эрх авшгийн бурхад заларлаа. “Бурхад бээр энд эрх авшиг илтэд хайрлан соёрх” хэмээн айлтгасанд, тэд бээр билиг билгүүний рашаанаар дүүрсэн бумба бариад
Ом сарва дата гада а-вихэ гада самаяа шри-е хүм.
хэмээн авшиг хүртээхэд лагшин билиг билгүүний рашаанаар дүүрч Акшобай (Akshobhya) бурхнаар орой чимэглэгдэв.
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
“Базарсад бурхан миний болон хамаг амьтдын хилэнц түйтгэр ба тангаргийн доройтол бүгдийг арилган ариусгаж хайрла”
ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས།
хэмээн соёрхол айлтгаснаар зүрхэн дэх ХҮМ үсгээс гэрэл цацран амьтан бүгдийн хилэнц түйтгэрийг ариусгав.
སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརྗིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།
Бурхад бодьсадба сэлтэд баясгах тахилыг өргөлөө. Бурхад тэдгээрийн эрдэм гэрлийн мөн чанартайгаар нааш хураагдан ирж, зүрхэн дэх ХҮМ үсэгт шингэснээр миний эд хав, хүч чадал хотол чуулган боллоо.
ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷཱ་བ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤཱི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲ་བྷ་བ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། (ཅེས་བཟླས།)
Ом базар садва самаяа, манү балаяа, базар садва дэноба дишта, дирдо мэ-вава, сү дохяо мэ-вава, сү бохяо мэ-вава, анү рагдо мэ-вава, сарва сидди мэм бра я-зца, сарва гарма сүза-мэ, зиддам шияам гү-рү хүм, ха ха ха ха хо ва-га ва-на, сарва да-та га-да, базар ма-мэ мүняза, базир ва-ва, ма-ха самаяа садва а хүм пад. (Аль болох олон урин тоолно.)
(བཟླས་པའི་མཐར།) བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །
(Урин тоолсны дараа)
Би нь эс мэдэх мунхагийн эрхээр
Будилж тангарагтай харшлан доройтуулсан гэмийг
Багш итгэлт та бээр өршөөж авар
Бүхний эрхэм очрыг баригч бөгөөд
Бодь их нигүүлсэхүйн мөн чанарт
Базарсад бурханд аврал одуулъя
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་ནས། རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་སྒོ་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར།
Базарсад бээр “Язгуурын хөвгүүнээ. Чиний хилэнц түйтгэр болоод тангаргаа доройтуулсан зэрэг гэм бүгд чинь ариуслаа” хэмээн зарлиглаад надад шингэхэд миний гурван үүд бие хэл сэтгэл болон Базарсад бурхны лагшин зарлиг таалал ялгалгүй нэгэн мөн чанартай боллоо.
… хэмээсэн үүнийг Бурхан шашны Гүнчав жамбалин төвийн багш, гэвш лхаарамба Агваанцултимын хүсэлтээр Ж.Д бээр эх хэлэнд орчуулан хөрвүүлэв.
2019 он.
Базарсад бурхны бясалгал /кирилл галиг/.
Гончог сүмла жавсү до
Сэмжан тамжад дагги дол
Жанчүв найла годбар жи
Жанчүв сэмни яндаг жэд (гурав уншина)
Ранги жи-бор бамлай бадма дан, А-лай да-ви жилхоржи дэндү хүмлай доржэ гарбо зэ-а-ба дэ-вала хүмги цамба дэ-лай од-прой.
Дүй ёнсү жүрба-лай, доржэ сэмба гү-дог гарбо шалжиг чаг неижи доржэ дан дэлвү зинба, юм до-жэ немма гармо шалжиг чагнеижи дэ-гүгдан тодба зинба чүдба.
Неига даржи на-сайдан ринбо-чи жан на-цогбий жанба.
Яв до-жэ жилдүнги шүгба.
Дэ-и түггар да-ви дэндү хүм-еиг гарбо дэ-лай од-прой.
Рандан е-шэйба жандан.
Неисү мэдбар жүр.
Лар-ян түгга ХҮМ-лай одсэр прой, ванги лха-нам жандан.
Дэ-шин шэгба тамжаджи ди-ла онбар ван-гүрдү сол.
Шэй солва давби, дэ-намжи е-шэйжи дүдзи ганви бүмба тогнай.
Ом сарва да-та га-да а-ви-хэ га-да самаяа шри-е хүм.
Шэй вангүр гү е-шэйжи дүдзи ган, ми-жодбай ү жамбар жүр.
Жомдандай доржэ сэмба, дагдан сэмжа тамжаджи дигдив дан, дамцаг нямчаг тамжад жаншин дагбар заддү сол.
Шэй солва давбай, түгга хүмлай одсэр прой, сэмжан тамжаджи дигдивжан.
Санжай срайжайла нейби чодба пүл.
Дэ-намжи ёндан тамжад оджи намбар дүйнай түгга хүмла тэмбай си-жиддан тү-дов пүнсүм цогбаржүр
Ом базар садва самаяа, манү балаяа, базар садва дэноба дишта, дирдо мэ-вава, сү дохяо мэ-вава, сү бохяо мэ-вава, анү рагдо мэ-вава, сарва сидди мэм бра я-зца, сарва гарма сүза-мэ, зиддам шияам гү-рү хүм, ха ха ха ха хо ва-га ва-на, сарва да-та га-да, базар ма-мэ мүняза, базир ва-ва, ма-ха самаяа садва а хүм пад. (Аль болох олон тоолно.)
Дагни ми-шэй монба еи
Дамциг лайни галшин нян
Ла-ма гомбо жавзод жиг
Зо-во доржэ зинба дэ
Түгжэ чэнбо дагнеид жан
До-ви зо-ла дагжав чи
Доржэ сэмба шалнай ригжи вү
Чоджи дигдивдан, дамцаг нямчаг тамжад жаншин дагго.
Шэй сүннай ранла тимбай ранги го-сүм дан, доржэ сэмба гү-сүнтүг, ер ми-чэдбар жүр.