Залбирч буй хуврагийн гар

Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр

“Чухаг Эрдэнэ”. Ламтан багш Б. Дарамбазар.

Бумши – Итгэлийн бясалгалын тайлбар.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбарын удиртгал, 1, 2-р бүлэг. Чөлөөт ярилцлага. 2020.04.20.

“Чухаг Эрдэнэ”. 2020.04.10.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 1, 2, 3-р хичээл.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 4-р хичээл. 2020.04.17.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 5, 6-р хичээл. 2020.04.17.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 7, 8-р хичээл. 2020.04.23.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 9, 10-р хичээл. 2020.04.27-29.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 11, 12, 13-р хичээл. 2020.05.01.04.06.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 14, 15-р хичээл. 2020.05.8-11.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 16-р хичээл. 2020-05-13.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 17, 18-р хичээл. 2020-05-15.

“Итгэлийн бясалгалын хөтөлбөр”-ийн тайлбар 19, 20-р хичээл. 2020-05-21.