Хорлох сэтгэл

Бурхны номд буруу үзлийг уг шалтгааныг үгүйсгэсэн бодол, үр дагаврыг үгүйсгэсэн бодол, үйлдэгчийг үгүйсгэсэн бодол, бодит байгаа юмсыг үгүйсгэсэн бодол хэмээн 4 хуваан тайлбарлажээ.