Дагнидчинмо Доржгүндэгма - Газрын 12 охин тэнгэр 1

Газрын 12 охин тэнгэр

Дагнидчинмо Доржгүндэгма - Газрын 12 охин тэнгэр 1
Дагнидчинмо Доржгүндэгма – Газрын 12 охин тэнгэр
Балдан хариДоржи юмжан – Газрын 12 охин тэнгэр 2

 

Ганжи юмчин доржи гүндаг – Газрын 12 охин тэнгэр 3
Врогчин хордүл Доржигиг жи зо – Газрын 12 охин тэнгэр 4
Гангар мидДоржиюж бум ба – Газрын 12 охин тэнгэр 5
Ха риг жунзун Доржи бал жижон – Газрын 12 охин тэнгэр 6
Сэрчинха дин Доржи лом мо чи – Газрын 12 охин тэнгэр 7
Ма ри рав жам доржи дүгма жол – Газрын 12 охин тэнгэр 8
Гон зүн ди мо бод хам цан – Газрын 12 охин тэнгэр 9
Зан ла ла ро доржи ман жиг ма – Газрын 12 охин тэнгэр 10
Ман зүн чинмо доржи а ма жон – Газрын 12 охин тэнгэр 11
Юу идүл бү доржи юу ли ма – Газрын 12 охин тэнгэр 12