Гүнрэг Нанбар Нанзад

Ансон Жонжал бурхны уншлага

Ансон жонжал гүнриг намнан зад

Дэдан шингийн гомбо одбаг мэд

Дүгсүм надсэл санжай манжи лаа

Довий гомбо сүмла гүй чанчал.

/Гүнриг, Одбагмэд, Манал 3 бурхан нь муу заяаны зовлонгоос гэтэлгэгч гурван итгэл/

Асар муу заяаны гэмийг ялсан Гүнриг Намнан зад

Амгалан төгөлдөр диваажингийн орны Итгэлт Одбагмад

Аймшигт Гурван хорын өвчин бүхнийг арилгагч Манал

Амьтны итгэлт гурван бурхан дор сөгдөн мөргөмүй.

Ансон Жонжал бурхны уншлага

Гүнрэг

Одбагмэд буюу Авид

Манал

https://www.facebook.com/groups/879733608734495/posts/5