Ловон бадамжунайн долоон гишүүнт залбирал

Бадамлянхуа цэцэгнээс мэндэлсэн Эрдэнийн багшид өргөх Очирын долоон гишүүнт залбирал

Хум . Үржин юлжи нүвжан цам

Үржинхандын орны баруун хойд хэсэгт

Бадма гэсар донба лаа

Бадамлянхуа цэцэгний зүрхэн голоос төрсөн

Яцан чогги ойдүв ни

Сэтгэл оюуны гайхамшигт дээд авьяасыг олсон

Бадма жунай шэсү даг

Бадамлянхуагаас мэндэлсэн хэмээн алдаршсан

Хорду хандо манбо гор

Бараа бологч олон дагинасаар хүрээлүүлсэн

Чиджи жэсү даг дүв жи

Таны зам мөрөөр даган замнамуй .

Жин жи лав чир шэг сү сол

Танд би мөргөмүй . Хүрэлцэн ирж адислалаа хүртээнэ үү !

Гүрүү бадма сиддхи хум.