Гонгор буюу Цагаан Махагал сахиусны залбирал, зүрхэн тарни, зориулга ерөөл

Бурхны шашныг сахигч 10 догшдын нэг бөгөөд 75 Махгалын нэг болох Цагаан Махагал сахиусанд сүсэглэн залбираад, гадаад дотоод саад тотгороос хамгаалж, үгүйрэл хоосролыг арилган эд баялгийг арвидуулах, ялангуяа дотоод сэтгэлийн үгүйрэл хоосрол болон буяны доройтлыг арилгахыг хүсэж, амарлиулах, дэлгэрүүлэх, амжилт гаргах, хатуу дөрвөн үйлсээ даатган уншаарай.

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་མཛད་པའི། །བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

Гаслант би болон хамаг амьтны

Гуйранчлал үгүйрлийн зовлон бүгдийг арилгаж

Гуйлт хүслийг хангагч Чандмань эрдэнэд

Гурван үүдний бишрэлээр мөргөн магтъя

ཨོཾ་གུ་རུ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ཎི་སིདྡྷི་ཛཿ

Ом гү-рү ма-ха га-ла ха-ри-ни сид-ди за.

(Өөрийн боломжоор аль болох олон тоолно.)

མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ། །བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འཆི། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དབུལ་ཕོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །

Үлэшгүй чандмань эрдэнэ Цагаан Махагалд

Үнэн бишрэлээр би аврал одуулъя

Үтэр би тэргүүтэн хамаг амьтны

Үгүйрэл хоосрол бүгдийг арилгах болтугай

.

Галиг нь:

Дагдан сэмжан тамжад жи

Пон-би дүгн-ал ши-зад би

Сампэл еидшин норвү ла

Го-сүм гүйба чагцал дод

Ом гү-рү ма-ха га-ла ха-ри-ни сид-ди за.

Гонгар еидшин норвү ла

Даг-ни гүйба жавсү чи

Дагсог сэмжан тамжад жи

Үлпон ма-лүй сэлбар шог