Нагаржунай

Далай Лам – Нагаржунайн “Эрдэнийн эрхи” номын 1 ба 4-р бүлгийн тайлбар

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хутагт Нагаржунайн “Эрдэнийн эрхи” номын 1 ба 4-р бүлгийг Дарамсала дахь өөрийн өргөөнөөс тайлбарлан айлдаж байна. Энэтхэг, ХП, Дарамсала.

2020.05.16. 1 дэх өдөр.

2020-05-17.