Пагба Жалюүм шагжатүва буюу Арьяа Маха маяа - Цагаан дарь эх, Ногоон дарь эх, Балданлхамын хамт

Жирэмсэн эхийг саадгүй түргэнээ амаржуулах судар оршив

༄༅། །སྦྲུམ་མ་བུད་མེད་མྱུར་དུ་གཙའ་བའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །འདི་དང་གཞན་ཡང་དགེ་བ་རྣམས་མཐུན་གྱིས། །དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེའི། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་གདུང་རྒྱུད་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

Энэ болоод бусад буян нугууд зохилдсоноор

Эрдэнэт чөлөө учрал бүрдсэн хүний биеийн

Эсрэг шалтгаан саад тотгор бүхнийг арилгаад

Эгнэгт удам угсаа тасралтгүй арвидах болтугай

རྒྱུད་འཛིན་བུ་འདོད་ཀུན་ལ་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཆུང་སྲི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ནས། །མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་རྒྱས་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

Удам залгагч үр хүсэгчид бүгдийг олоод

Ураг нялхсын адын хамаг хорлол амарлиснаар

Учрал зохилдох шалтгаан буян арвидан ялангуяа

Урт наслан, эрүүл энх, удаан жаргах болтугай

བདག་ཅག་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཀྱིས། །འཛམ་བུ་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོའི་ལྷུམས་ལས་འཁྲུངས་པ་བཞིན། །སྦྲུམ་མའང་གནོད་མེད་བདེ་བླག་བཙའ་པར་ཤོག །

Бидний багш ялгуулсан Шагжаамүни (Shakyamuni) бээр

Бууж замбуутивд амьтны тусыг үйлдэгч

Бүсгүй тэнгэр Маяагийн хэвлээс мэндэлсэн адил

Бие давхар эх ч бэрхшээлгүй амаржих болтугай

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་སྲིད་ཞིའི་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ནས། །ཡིད་ལ་འདོད་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

Сансрын орон бүхэн амарлиад сайн ургац хурааж

Сац үр тариа арвидан сансар нирвааны ном дэлгэрээд

Сайн сайхан аз жаргал өлзий хотол чуулсанаар

Санасан сэдсэн бүгд сэтгэлчлэн бүтэх болтугай

ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་མཐོང་ཞིང་། །འོན་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐོས་ཤོག །ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །

Харалган сохор нугууд нь хараа орох бөгөөд

Хэлгүй дүлий бүгд нь дууг сонсох болтугай

Хатан охин тэнгэр Маха Маяа (Mayadevi) адилаар

Хэвлийдээ үрт эх ч саадгүй амаржих болтугай

སྦྲུམ་མའང་བུད་མེད་ལུས་ལ་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །ནད་པ་རྣ་མཐོང་ལ་འདོན་སྒྲོགས་པར་འདི་ཕྱི་མའི་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ།། །།

Жирэмсэн эх эм биедээ саад хорлолгүй эсэн мэнд, амар тайван амаржих болтугай.

(Өвчтөнд сонсогдохоор уншихуйд энэ хойдод бурхны хутагт хүрэхийн хөрөнгө болох болой.)

(Тарни нь)

ཨོཾ་ཤིག་ཤིག་སྲིད་ཤིག །ཨོཾ་ཁྲོལ་ཁྲོལ་སྲིད་ཁྲོལ། ཨོཾ་ནུར་ནུར་སྲིད་ནུར་སྭཱཧཱ། བརྒྱ་རྩ་སྟོང་བཟླས། རྡོ་འམ་ཆུ་འམ་ཕུ་ཏབ་སྤྱིན་པའོ།། །།

Ом шиг шиг срид шиг. Ом хол хол срид хол. Ом нүр нүр срид нүр свахай.

(Хэмээн 100,000 удаа урин тоолж уншаад, чулуу юм уу усанд үлээж шингээнэ)

Жирэмсэн эхийг саадгүй түргэнээ амаржуулах судар оршив. /эх судрын кирилл галиг/

Ди-дан шан-ян гэ-ва намтүн жий

Далжор цан-ви ми-лүй ринбо чэ

Галжэн варчад тамжад гүнсэл шин

Жүнчад мэд-би дүнжүд пэлжүр жиг

Жүдзин вү-дод гүнла гүнтов жин

Чүнсри нодба тамжад ши-жүр най

Түнжэн соднам жайшин чадбар дү

Цэ-рин надмэд дэ-жид данжүр жиг

Дагжаг донба жалва шагтүв жий

Замвү линдү до-ви донзад ба

Зү-прүл лха-мо лүмлай түнба шин

Врүмма нодмэд дэ-лаг забар шог

Жигдэн хамгүн дэ-шин ло-лэг дан

Врүнам пэлшин сридший чойпэл дан

Даший дэлэг пүнсүм цогжүр най

Еидла додгүн еидшин дүвбар шог

Лонва намжий мигтон шин

Онбай дагдү да-той шог

Лха-мо жү-прүл жи-шин дү

Врүммаан нодмэд за-вар шог

Врүммаан вүдмэд лүйла нодмэд за-вар шог.

(Надба на-тонла дондогбар ди-чи-ми цанжавар жүрро.)

(Тарни нь)

Ом шиг шиг срид шиг. Ом хол хол срид хол. Ом нүр нүр срид нүр свахай.

(Хэмээн 100,000 удаа урин тоолж уншаад, чулуу юм уу усанд үлээж шингээнэ)

Зарим үгсийн тайлбар

1. Ураг нялхсын ад.

Нярайн чөтгөр буюу хүүхдүүдийг тарчлаадаг бяцхан Шригийн үймүүлэгч, нялх хүүхдүүдийг хорлон үхүүлдэг чөтгөр.

2. Охин тэнгэр Маха Маяа (Mayadevi).

Эртний Энэтхэгийн домогт Шагжаа улсын хаан Шуддодана (Suddhodana) -гийн их хатан бөгөөд хан хүү Сиддхарта (Siddhartha) буюу Бурхан багш Шагжаамүнигийн эх.