Будда - Бурхан багш

Итгэл

Итгэл, Ганданлхавжаа.

 
 

Итгэлийн тарни.

Үнэнийг таньж гэгээрсэн бүхэн бурхан. Үнэний ухаарал хийгээд ухаарлыг төрүүлэгч бүхэн ном. Ухаарал, гэгээрлийн замаар замнаж, хутагтын замд орсон бүхэн хувраг эрдэнэ юм. Гэгээрлийн замч багш бол гурван эрдэнийн хураангуй. Итгэлийн дуудлага залбирлаар гурван эрдэнийн авралд багтана.

Намо гүрү виэ

Намо буддаяа

Намо дармаяа

Намо сангаяа

Багшдаа итгэмү.

Бурханд итгэмү.

Номд итгэмү.

Номын садан (хуврагийн чуулган)-д итгэмү.

Итгэл, бодь сэтгэлийн хураангуй.

Тарни бясалгалын өмнө оюун санаагаа итгэл, бодь сэтгэлээр цэнэглэх учиртай. Хамаг амьтны тусын тулд гэгээрэх сэтгэлийг үүсгэсэн агшинд адгийн муу заяатан ч бай бурхны хүү буюу бодьсадва хэмээх алдрыг хүртэж, хотол ертөнцийн сүр жавхлан болно гэж судар шастирт өгүүлжээ.

Сан-жай чой-дан цог-жи чог-нам ла

Жан-чүв бар-дү даг-ни жав-су чи

Даг-ги жин-сог гэ-ва дэ-даг гий

До-ла пан-чир сан-жай дүв-бар шог

Бурхан, ном хийгээд хутагтын чуулганд

Бодь хутгийг олтлоо би бээр залбирму.

Өглөг тэргүүтэн ариун буяныг үйлдсэнээр

Хамаг амьтны тусын тулд гэгээрэх болтугай!

Дөрвөн цаглашгүй.

Сэм-жан там-жад дэ-ва-дан дэ-ви жү-дан дан-бар жүр-жиг.

Сэм-жан там-жад ду-нал-дан ду-нал-жи жү-дан врал-бар жүр-жиг.

Сэм-жан там-жад ду-нал мэд-ви дэ-ва-дан ми-врал-бар жүр-жиг.

Сэм-жан там-жад нэ-рин чаг-дан ни-дан врал-би дан-нём-ла най-вар жүр-жиг.

Хамаг амьтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан төгөлдөр болтугай!

Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас ангижрах болтугай!

Хамаг амьтан зовлонгүй амар амгалангаас үл хагацах болтугай!

Хамаг амьтан ойр, хол, тачаах, уурлахаас ангид тэгш чанарт орших болтугай!

 

Итгэл.
 
Чогжү дүйсүмжи дэ-шин шэгба тамжаджи гүсүнтүг ёндан принлай тамжаджи о-вор жүрба. Чойжи пүнбо донпраг жаджү за-ши жүннай. Пагби гэ-дүн тамжаджи а-даг. Динжан завадан жүдбар жайви балдан ла-ма дамба намла жавсү чи-о.
Арван зүгийн гурван цагийн хамаг Түүнчлэн ажирагсад (Бурхад)-ын лагшин, зарлиг, таалал, эрдэм, үйлс бүгдийн мөн чанарт болсон. Наян дөрвөн мянган номын цогцос гарахын орон. Хамаг хутагт хуврагийн эрхшээсэн эзэн. Ачит язгуур болон дамжлагын цог төгс дээдэс багш нарт аврал одуулъя.
Ла-ма ла жавсү чи-о
Санжай ла жавсү чи-о
Чой ла жавсү чи-о
Гэ-дүн ла жавсү чи-о
Багшид аврал одуулъя
Бурханд аврал одуулъя
Номд аврал одуулъя
Хуврагт аврал одуулъя
Еидам жилхоржи лхацог хордан жайба намла жавсү чи-о.
Ядмын хот мандал бурхдын чуулган нөхөр бараа бологсдод аврал одуулъя.
Балгон дамба чойжонви срүнма ешэйжи жандан данба намла жавсү чи-о.
Дээдэс цогт итгэлт билиг билгүүний мэлмий төгс номыг тэтгэгч сахиусан нарт аврал одуулъя.
Санжай чойдан цогжи чогнам ла
Жанчүв вардү дагни жавсү чи
Дагги жинсог жийба цогнам жий
Дола панчир санжай дүвбар шог
Бурхан, ном хийгээд хуврагын чуулган нугуудад
Бодийг хүртэл би итгэл аврал одуулмуй.
Би бээр үйлдсэн өглөг тэргүүтний буянаар
Бусдын тусын тулд бурхан бүтэх болтугай
Гончог сүмла дагжавчи
Дигба тамжад сосор шаг
До-ви гэ-ла жэй-еиран
Санжай жанчүв еиджисүн
Санжай чойдан цогчогла
Жанчүв вардү дагжавчи
Раншан донни равдүвчир
Жанчүв сэмни жэдбаржи
Жанчүв чогги сэмни жэджинай
Сэмжан тамжад дагги дондүнэр
Жанчүв жодчог еид-он жадбаржи
До-ла панчир санжай дүвбар шог.
Чухаг дээд гуравт би аврал одуулъя
Хилэнц бүгдийг тус тусад нь наманчлья
Амьтны буянд даган баясая
Бурхан бодийг сэтгэлээр барья
Бурхан ном ба чуулганы дээдэд
Бодийг хүртэл би аврал одуулъя
Өөр бусдын хэргийг ихэд бүтээхийн тулд
Бодийн сэтгэлийг үүсгэн үйлдэе
Бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэснээр
Хамаг амьтдыг би бээр зочилон урьж
Сэтгэлд зохистой дээд бодийн явдлыг үйлдэн
Хамаг амьтны тусад бурхан болох болтугай
(Цаглашгүй 4)
Сэмжан тамжад дэ-вадан дэ-ви жү-дан данбар жүржиг
Сэмжан тамжад дүгн-алдан дүгн-алжи жү-дан вралвар жүржиг
Сэмжан тамжад дүгн-ал мэдби дэ-вадан ми-вралвар жүржиг
Сэмжан тамжад нерин чагдан неидан вралви данняомла найбар жүржиг.
Хамаг амьтан жаргалан хийгээд жаргалангийн шалтгаан лугаа төгсөх болтугай
Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хагацах болтугай
Хамаг амьтан зовлонгүй амгалангаас үл хагацах болтугай
Хамаг амьтан ойр холд тачаах, уурлах хоёроос хагацаж, тэгш сэтгэлээр орших болтугай.
(Madhyamaka буюу Төв үзлийн гол шастируудын нэг ба Нагаржунай гэгээнтний айлдсан “Заваширав”-ын мөргөл тахилын үг)
Ганги дэнжин врэлвар жүн
Гагба мэдба жэ-мэд ба
Чадба мэдба дагмэд ба
Онва мэдба до-мэд ба
Тадад донмин донжиг мин
Бройба нерши шидан ба
Зогви санжай мра-нам жи
Данба дэ-ла чагцал ло
(Pranjnaparamita буюу Билиг барамидын гол шастируудын нэг ба Майдарын гэгээний айлдсан Abhisamayalamkara буюу “Илтэд онохуйн чимэг”-ийн мөргөл тахилын үг)
Нянтой ши-ва цолнам гүншэй неиджи нершир тэдзад ган-еин дан
До-ла панбар чэднам ламшэй неиджи жигдэн дондүв задба ган
Гандан яндаг данбай түвнам намба гүндан нацог ди-сүн ба
Нянтой жанчүв сэмби цогжай санжай жи-ни юм дэ-ла чагцал ло.
(Pramanavartika буюу учир шалтгааны ухааны гол шастируудын нэг ба Дармагирди гэгээнтний айлдсан Pramanavartikaкагika буюу “Шалгадаг ухааны тийн тайлбар” хэмээх шастирын мөргөл тахилын үг)
Догви да-ва намсал жин
Савжин жа-чэ гүн-а ва
Гүндү санбо одсэр даг
Гүннай прола чагцал ло
(Бурхан багшийн заллага)
Малүй сэмжан гүнжи гонжүр жин
Дүддэ бүнжай мисад жомзад лха
Ойнам малүй яндаг чинжүр би
Жомдан хоржай найдэр шэгсү сол.
Булт амьтан бүгдийн итгэл болсон бөгөөд
Бузар шулмын өмөг аймгийг тэсгээлгүй дарагч тэнгэр
Бодит бүхнийг үнэн зөвөөр нь илтэд болгоогч
Бурхан бараа бологчдын хамт энд морилон соёрх.
(Бурхдад угаал өргөх)
Жидар дамба замжи ни
Лха-нам жийни түйсол дар
Лха-еи чү-ни дагба еи
Дэшин дагги гүтүй сол.
Ямар мэт мэндэлсэн төдийхнөөр
Тэнгэр нигууд угаал үйлдсэн мэт
Тэнгэрийн ариун дээд усаар
Түүнчлэн би бээр лагшингийн угаал өргөе.
(Бурхдад мандал өргөх)
Саши бойжи жүгшин мэдог дам
Рирав линши неидай жанба ди
Санжай шиндү мигдэ пүлва ей
Догүн намдаг шинла жодбар шог.
Газар дэлхийг хүжсээр сүрчин цэцэгс дэлгээд
Сүмбэр уул дөрвөн тив нар сараар чимсэн үүнийг
Бурхдад орон болгон зориулан өргөсний буянаар
Амьтан бүхэн дээдийн ариун оронд төрөх болтугай.
Идам гүрү радна мандала Хам ниря дая ми.
 
 
༄༅། །སྐྱབས་འགྲོ་བཞུགས་སོ། ། Итгэл оршвой.
༄༅། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
Чогжү дүйсүмжи дэ-шин шэгба тамжаджи гүсүнтүг ёндан принлай тамжаджи о-вор жүрба. Чойжи пүнбо донпраг жаджү за-ши жүннай. Пагби гэ-дүн тамжаджи а-даг. Динжан завадан жүдбар жайви балдан ла-ма дамба намла жавсү чи-о.
Арван зүгийн гурван цагийн хамаг Түүнчлэн ажирагсад (Бурхад)-ын лагшин, зарлиг, таалал, эрдэм, үйлс бүгдийн мөн чанарт болсон. Наян дөрвөн мянган номын цогцос гарахын орон. Хамаг хутагт хуврагийн эрхшээсэн эзэн. Ачит язгуур болон дамжлагын цог төгс дээдэс багш нарт аврал одуулъя.
.
བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
Ла-ма ла чавсү чи-о
Санжай ла чавсү чи-о
Чой ла чавсү чи-о
Гэ-дүн ла чавсү чи-о
Багшид аврал одуулъя
Бурханд аврал одуулъя
Номд аврал одуулъя
Хуврагт аврал одуулъя
.
ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དཔལ་མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
Еидам жилхоржи лхацог хордан жайба намла жавсү чи-о.
Ядмын хот мандал бурхдын чуулган нөхөр бараа бологсодод аврал одуулъя.
Ядмын хот мандал бурхдын чуулган нөхөр бараа бологсодод аврал одуулъя.
Дээдэс цогт итгэлт билиг билгүүний мэлмий төгс номыг тэтгэгч сахиусан нарт аврал одуулъя.
.
སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་བརྗོད།
Санжай чойдан цогжи чогнам ла
Жанчүв вардү дагни жавсү чи
Дагги жинсог жийба цогнам жий
Дола панчир санжай дүвбар шог
Бурхан, ном хийгээд хуврагын чуулган нугуудад
Бодийг хүртэл би итгэл аврал одуулмуй
Би бээр үйлдсэн өглөг тэргүүтнийхээ үрээр
Бусдын тусын тулд бурхан бүтэх (бурхан болох, бурхны хутгийг олох) болтугай
(Гурван удаа уншина.)
.
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་གཟུང༌། །
Гончог сүмла дагжавчи
Дигба тамжад сосор шаг
До-ви гэ-ла жэй-еи ран
Санжай жанчүв еиджи сүн
Ховор дээд гуравт би аврал одуулъя
Хилэнц нүгэл бүгдийг тус тусад нь наманчилья
Хамаг амьтны буянд даган баясая
Ханьцашгүй бурхан бодийг сэтгэлээр барья
.
སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །
Санжай чойдан цогчог ла
Жанчүв вардү дагжав чи
Раншан донни равдүв чир
Жанчүв сэмни жэдбар жи
Бурхан ном ба чуулганы дээд хуврагт
Бодийг хүртэл би итгэл аврал одуулъя
Бусад ба өөрийн хэргийг ихэд бүтээхийн тулд
Бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэн үйлдэе
.
བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་མགྲོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་བརྗོད།
Жанчүв чогги сэмни жэджи най
Сэмжан тамжад дагги дондү нер
Жанчүв жодчог еид-он жадбар жи
До-ла панчир санжай дүвбар шог.
Ханьцашгүй бодь сэтгэлийг үүсгэн үйлдснээр
Хамаг амьтдыг би бээр зочилонд урья
Халамж зохист дээд бодийн явдлаар замнан
Хамаг амьтны тусад бурхан болох болтугай
.
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་(ལན་གསུམ་བརྗོད།)
Сэмжан тамжад дэ-вадан дэ-ви жү-дан данбар жүржиг
Сэмжан тамжад дүгн-алдан дүгн-алжи жү-дан вралвар жүржиг
Сэмжан тамжад дүгн-ал мэдби дэ-вадан ми-вралвар жүржиг
Сэмжан тамжад нерин чагдан неидан вралви данняомла найбар жүржиг.
Хамаг амьтан жаргалан хийгээд жаргалангийн шалтгаан лугаа төгсөх болтугай
Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хагацах болтугай
Хамаг амьтан зовлонгүй амгалангаас үл хагацах болтугай
Хамаг амьтан ойр холд тачаах, уурлах хоёроос хагацаж, тэгш сэтгэлээр орших болтугай. (Хэмээн гурав унш.)
.
(Madhyamaka буюу Төв үзлийн гол шастируудын нэг ба Нагаржунай гэгээнтний айлдсан “Заваширав”-ын мөргөл тахилын үг)
གང་གི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟན་པ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Ганги дэнжин врэлвар жүн
Гагба мэдба жэ-мэд ба
Чадба мэдба дагмэд ба
Онва мэдба до-мэд ба
Тадад донмин донжиг мин
Бройба нерши шидан ба
Зогви санжай мра-нам жи
Данба дэ-ла чагцал ло
Алин бээр шүтэн барилдаж гарсан
Хорих үгүй, төрөх үгүй
Тасархай үгүй, мөнх үгүй
Ирэх үгүй одох үгүй
Тусдаа утгат бус, нэгэн утгат бус
Туурвилыг ойр амарлиулах, амарлиулахыг үзүүлсэн
Төгссөн бурхан өгүүлэгч нарын
Тэргүүн дээд түүнд мөргөмүй.
.
(Pranjnaparamita буюу Билиг барамидын гол шастируудын нэг ба Майдарын гэгээний айлдсан Abhisamayalamkara буюу “Илтэд онохуйн чимэг”-ийн мөргөл тахилын үг)
ཉན་ཐོས་ཞི་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ཞིར་འཁྲིད་མཛད་གང་ཡིན་དང༌། །འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་འགྲུབ་མཛད་པ་གང༌། །གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་ཚོགས་འདི་གསུངས་པ། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Нянтой ши-ва цолнам гүншэй неиджи нершир тэдзад ган-еин дан
До-ла панбар чэднам ламшэй неиджи жигдэн дондүв задба ган
Гандан яндаг данбай түвнам намба гүндан нацог ди-сүн ба
Нянтой жанчүв сэмби цогжай санжай жи-ни юм дэ-ла чагцал ло.
Амгаланг эрэлцэгч шарваак нарыг “Бүхэн мэдэл” ямагтаар шадар амарлилд хөтлөх алин ба
Амьтны тусыг бүтээгч нарт “Мөрийг мэдэх” ямагтаар ертөнцийн тусыг бүтээн зохиогч
Алин лугаа үнэхээр төгссөнөөр бурхад тийн бүхэн төгс элдэв үүнийг зарлигласан
Агуу шарваак бодисадвагийн чуулган сэлт болон бурхдын эх судар түүнд мөргөмүй
.
(Pramanavartika буюу учир шалтгааны ухааны гол шастируудын нэг ба Дармагирди гэгээнтний айлдсан Pramanavartikaкагika буюу “Шалгадаг ухааны тийн тайлбар” хэмээх шастирын мөргөл тахилын үг)
རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Догви да-ва намсал жин
Савжин жа-чэ гүн-а ва
Гүндү санбо одсэр даг
Гүннай прола чагцал ло
Атгагийн торыг тийн арилгах бөгөөд
Гүн бөгөөд агуу ихийн лагшинг эрхшээж
Самандабадрагийн ариун гэрлийг
Бүхнээр цацаруулсанд мөргөмүй.
.
(Бурхан багшийн заллага)
མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
Малүй сэмжан гүнжи гонжүр жин
Дүддэ бүнжай мисад жомзад лха
Ойнам малүй яндаг чинжүр би
Жомдан хоржай найдэр шэгсү сол.
Булт амьтан бүгдийн итгэл болсон бөгөөд
Бузар шулмын өмөг аймгийг тэсгээлгүй дарагч тэнгэр
Бодит бүхнийг үнэн зөвөөр нь илтэд болгоогч
Бурхан бараа бологчдын хамт энд морилон соёрх.
.
(Бурхдад угаал өргөх)
ཇི་ལྟར་ལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །
Жидар дамба замжи ни
Лха-нам жийни түйсол дар
Лха-еи чү-ни дагба еи
Дэшин дагги гүтүй сол.
Ямар мэт мэндэлсэн төдийхнөөр
Тэнгэр нигууд угаал үйлдсэн мэт
Тэнгэрийн ариун дээд усаар
Түүнчлэн би бээр лагшингийн угаал өргөе.
.
(Бурханд мандал өргөх)
ས་གཞི་སྤོས་ཆུ་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
Са-ши бойжи жүгшин мэ-дог дам
Рирав линши неидай жанба ди
Санжай шиндү мигдэ пүлва ей
До-гүн намдаг шинла жодбар шог.
Газар дэлхийг хүжсээр сүрчин цэцэгс дэлгээд
Сүмбэр уул дөрвөн тив нар сараар чимсэн үүнийг
Бурхдад орон болгон зориулан өргөсний буянаар
Амьтан бүхэн дээдийн ариун оронд төрөх болтугай.
ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཁམ་ནིརྱ་ཏཱ་ཡ་མི།
Ом сарва да-та га-да Идам гүрү радна мандала Хам ниря дая ми..