Манал - Тойроод тарнийн үсэг цацарч буй

Манал бурхны хураангуй мөргөл, тарни

Нигүүлслээр бүхнээ тэгш төгс ялж нөхцсөн

Нэрийг нь дуулах төдийд муу заяааг арилгагч

Хорт сэтгэлийн өвчинг арилгагч эмийн манлай

Бэндүряан гэрэлт хаан түүнээ мөргөн тахимой

Дадаята ум бэханзэ бэханзэ маха бэханзэ бэханзэ ранза самугатэ суха

༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །

བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ༔ རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

Түгжээ гүнлаа нонбий жомдаан дай

Цанзам тойви андоояи дугнал сэл

Дүйсүм надсэл санжай манжий лаа

Бэндүр райеи одлаа чанцалалоо

Дадаята ум бэханзэ бэханзэ маха бэханзэ бэханзэ ранза самугатэ суха

Дадаята – Түүнчлэн

Ум – Бурхны хир үгүй ариун лагшин,зарлиг, тааллыг бэлэгдэнэ.

Бэханзэ – зовлон энэллийг илааршуулагч

Маха бэханзэ – зовлон энэллийг машид илааршуулагч

Бэханзэ раза – Отчийн хаан

Самугатэ – Төгс гэгээрсэн

Суха – Өлзий хутаг орших болтугай

སྨན་བླའི་མཚན་ནི།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། མཆོད་དོ། ། སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་གཟུངས་ནི།

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་གཟུངས་ཐུང་ནི།

ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། རཱ་ཛཱ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།