8 Манал

Оточ найман Манал

Оточ найман Манал бурхны алдрыг сонссон, дурдан өгүүлсэн, мөргөн тахисны хүч буянаар хамаг амьтны зовлон бүхэн амирлана хэмээмүү.

1. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Цан-лэгбар ёндаг балжи жалбо ла чанцало чод-до жавсү-чио.
2. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Ринбочи-дан даваа-дан бадма равдү жанба хайва сивжид даян-жи жалбо ла чанцало чод-до жавсү-чио.
3. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Сэрсан димэд ринчэн нандүл шүг дүва-ла чанцало чод-до жавсү-чио.
4. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Ня-ан мэдчог бала чанцало чод-до жавсү-чио.
5. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Чойдаг жамцо янла чанцало чод-до жавсү-чио.
6. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Чой жамцо чоги-ло намбар ролва онбар чэнби жалбо ла чанцало чодо-до жавсү чио.
7. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай Манжи-ла бэндэрьяа оджи жалбо ла чанцало чод-до жавсү-чио.
8. Жомдан-дай дэвшин шигва дажомба яндагвар зогвий санжай бал жалбо Шагжа түв-ва лаа чанцало чод-до жавсү-чио.
Дээдийн ном, чухаг дээдийн үнэнхүү адистидээр
Би тэргүүтэн эдүгээгээс төрөл тутам бүхэндээ
Бурхан бүгдийн дээдийн номыг хоцроолгүй
Бурхны айлдсанчлан ямагчлан бүтэх болтугай.