Саж богдын Ломажонма буюу Навчин өмсгөлт бурхны даган соёрхолын зар

Сажанаддолма буюу Сажа нутагт дэгдсэн өвчнөөс гэтэлгэгч /Түвд/

Их Егүзэр Тантонжалбугийн айлдсан

Сажанаддолма буюу “Сажа нутагт дэгдсэн өвчнөөс гэтэлгэгч”

Лайдан ловүр жэнлай жүрва еи
Дондан наддан жүнбои цэва сог
Сэмжан едми дэви наднам гүн
Жигдэн хамсү жүнвар маажүржиг
Жидар шэдми тидви саджа шин
Гаджиг жигла лүйсэм бралжэд би
Срогпрог наджи дугнал жинэд ба
Жигдэн хамсү жүнвар маажүржиг
Чидаг шинжэи хаанан цүдва дар
Наджи минзам тойбай дагжэд би
Нинжиг баадан дагбий римсог жи
Лүйжан гүнла нодбар маажүржиг
Нодви гэгриг донпрог жаджү дан
Ловүр еэдог сүмжа дүгжү дан
Шижа заший надла согба еи
Лүйжан гүнла цээвар маажүржиг.
Лүйсэм дэва малүй прогжэд вий
Жүнший түгби дугнал жинэд ба
Малүй шишин дандов данба дан
Цэрин надмэд дэжид данбар шог.
Лама гончог сүмжи түгжэ дан
Хандо чойжон срүнмий нүйтү дан
Лайбрай лүваа мэдвий дэндов жий
Оваа монлом давцад дүвбар шог.