Сандуй бурхан - Очирваань Намсрай Манзушир Ногоон дарь эх Цагаан дарь эх Авид Жанрайсэг бурхдын хамт

Сандуйн жүд буюу Гүхяасамазагийн хураангуй

Сандүйжүд буюу Гүхяасамазагийн хураангуй

(Эмхэтгэн найруулсан: Халх Зая бандида Лувсанпэрэнлэй. Орчуулсан: Ж.Д)

.

1. Цогт Гүхяасамаза (Guhyasamaja – Нууцын хураангуй) дандрын хураангуйг унших товч хураангуй арга оршив

༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདོན་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །
༄༅༅། །བདག་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིས། །རིང་མིན་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཐོབ་སྟེ། །འགྲོ་ཀུན་ཟུང་འཇུག་ས་ལ་འགོད་པར་བགྱི། །
Би тэргүүтэн огторгуйн хязгаарт тулах амьтад
Багш, чухаг дээд гуравт аврал одуулъя
Байж удалгүй бодь очрын орныг олоод
Бүх амьтныг хослон орохуйн түвшинд хүргэе
རང་ཉིད་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཡུམ་བཅས་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱང་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་མདུན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། །
Өөрөө Манжу-Очир (Manjuvajra) огторгуйн өнгөт лагшин
Гурван нүүр, зургаан мутарт эх сэлтийн лагшинг тэврээд
Өөр бүх бурхныг ч хурах ядмын чуулганы
Өнгө төрхтэй урихуйд залран өмнө оршлоо
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །རྩེ་གཅིག་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །རྒྱུད་དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ཤིང་རིམ་གཉིས་ཀྱི། །ལམ་བཟང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
Бишрэн мөргөөд тахилын үүлэн далайгаар тахья
Бат нэгэн үзүүрт сэтгэлээр соёрхол айлтгая
Болгоол дандрын утгыг оноод хоёр зэргийн
Бүх сайн мөрийг илт болгохуйд адисал
.

2. Цог Гүхяасамазагийн үндсэн дандрын товч хураангуй оршив

༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །
༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཛ་མཧཱ་ཏན་ཏྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ།
Энэтхэгээр: “Шри гүхяа самаза ма-ха дан-дра ра-за на-ма“
(Монголоор: “Дандрын хаан цогт Нууцын хураангуй“)
བོད་སྐད་དུ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
Түвдээр: “Бал санва дүйба жүд-жи жалбо чэнбо“ хэмээгч
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Цогт Базарсад (བཛྲསཏྭ – Vajrasattva) бурханд мөргөмүй.
འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།
Би ийн хэмээн сонссон нэгэн цагт
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་སོ། །
Ялж төгс нөгчсөн, түүнчлэн ажирсан бүгдийн лагшин, зарлиг, тааллын зүрхэн бээр Очирт хатны бхага (bhaga – эхийн хэвлий) -д оршин бөлгөө.
འདུས་པ་གསང་བ་ལས་བྱུང་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་གསང༌། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འདུས་པ་ཡི། །དེ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་བཤད་དུ་གསོལ། །
Тэргүүн дандар Гүхяасамазагаас гарсан
Түүнчлэн заларсан бурхан бүгдийн нууц
Тийн Очрын зүрхэн нууцын чанарыг
Төгс ялж нөгчсөн (Бурхан) номлон соёрх
རྡོ་རྗེ་གསང་བ་འདི་ལྟ་བུས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་ན་ནི། །མི་བསྐྱོད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དག་ཏུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །
Бэрх очир нууц энэ мэтээр
Бүхий л амьтны амийг тасалбаас
Бат Агшбай (Akshobhya) бурхны ариун оронд
Бодисадва (bodhisattva) болон төрөх болой
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ༔ ཐླཱིཾ༔ ཧཱུཾ༔ སྭཱཧཱ།
Ом а хүм, талим, хүм, свахай (суухай).
དེ་ནས་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །བྱེད་སྐྱེད་དམ་པ་མཆོག་གི་གཙོས། །རྡོ་རྗེ་བཟླས་པ་འདི་གསུངས་སོ།། །།
Тэгээд очрыг баригч багш Очирдарь
Тэнүүн огторгуйн очир билгүүнээс гаргах
Тэнцэшгүй үүсгэгч дээдсийн эрхэм бээр
Тарнийн Очирт урилга үүнийг зарлиглав
.
(3. Эхэнд гарсан Товч хураангуй унших аргын төгсгөл нь)
 
༈ འདི་ལྟར་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་མཐུས། །དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་དེ། །མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས། །རྗེས་བཟུང་རྒྱུད་དོན་ཇི་བཞིན་འདོམས་པར་ཤོག །
Тийнхүү мэндэлсэн ариун буяны чуулганы хүчээр
Төрөл тутамд чөлөө учралт биеийг олоод
Дамаан билгэ төгс очирт багш үргэлжид
Дагуулан барьж дандрын утгыг тайлах болтугай
ཐུན་མོང་ལམ་སྦྱངས་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་བཞུགས་ཏེ། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་བསྲུང་། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱེད་རིམ་གཉིས་གནས་ཐོབ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །
Бүх нийтийн мөрийг сурчихаад тарнийн үүдээр орж
Бодит тангараг, санваарыг нүдний цэцгий мэт сахиж
Боловсруулан гэтэлгэх хоёр зэргийн орныг олоод
Бушуу Очир-дарийн хутагт хүрэх болтугай
ཅེས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདོན་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་ནི་ཨོར་དུས་སུའི་ཤོག་ནས་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་རིམ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དགའོ།། །།
(Гүхяасамазагийн дандрыг унших товч хураангуй арга үүнийг Ордосын бигшү Лувсанчойпэл хэмээгч сануулан айлтгасны хариуд Гончогданбийдонмэ бээр зохиосны бичээч нь аграмба Гончоггунга билээ)
.
4. Эмхэтгэгчийн зориулга ерөөл
 
༈ མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོ་གསལ་འདེབས་ན། །འདི་ཕྱི་བར་དོའོ་འཇིགས་ལས་སྐྱབས་པ་དང་། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཤོག །
Дээд гурвын мөн чанарт цогт багшид
Дотоод зүрхний угаас бишрэлийг тодруулан залбирснаар
Тотгор энэ, хойд, зуурдын аюулаас авран
Төрөл тутамд орхилгүй дагуулан барих болтугай
ཅེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དགེ་ཚུལ་རིན་ཆེན་གྱིས་ནང་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཛ་ཡ་པཎྜི་ཏས་སྦྱར་བའོ།། དགེའོ།། བཀྲ་ཤིས་པར་འགྱུར་ཅིག ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། ལེགས་སོ།། །།
(Ийм нэгэн уншлага хэрэг хэмээн буяны ёстон (ཤྲམཎེརཿ – shramanera) Ренчэнжийнан бээр сануулан айлтгасан дагуу Зая бандида бээр эмхэтгэн найруулав. Буян болох болтугай. Сайн сайхан өлзий бүхэн дэлгэрэх болтугай. Сарва мангалам. Гайхамшигтай болой.)
.
Зая бандида Лувсанпэрэнлэй бээр Нууц хурангуйн дандар буюу Гүхяасамаза их дандраас гол гол оньсыг нь түүвэрлэн хурааж, Гончогданбийдонмэгийн “Гүхяасамазагийн дандрыг унших товч хураангуй арга“ хэмээх уншлагатай хослуулсан энэхүү гүн увдист шастирыг 2022.08.14 – 18-нд болох Гүхяасамазагийн их номын айлдварт зориулан эгэл бигшү Ж.Д бээр орчуулав. Бүхэнд тус болох болтугай.
2022.08.13.