Будда шавь нарын хамт

Бурхан багшийн зүрхэн тарни

Дадята ум мүни мүни маха мүни шагжамүни еэ суухай

Бурхан багшийн зүрхэн тарнийг уншсаны ач тус:
Бурхан шашны бүх сургаал, бурхан багшийн эрдэм чадал энэхүү тарнид шингэсэн байдаг тул сүсэгтэн олон та бүхэн амь нас, эрүүл мэнд, ажил үйлсийн бүтэмж, эд баялаг, сайн хань ижил, сэтгэлийн амар амгалан зэрэг хүсэл юу байна түүнийгээ бодоод уншихад биелэх нь гарцаагүй хэмээн буддын номонд олонтаа айлдсан.
Мөн ёсчлон дадуулж, өнө удаан үйлдвээс хамаг сэтгэлийн муу чанарыг арилгаж ариусгадаг тул төгс гэгээрлийн шалтгаан болох нь дамжиггүй юм.

Бурхан багшийн зүрхэн тарни

“Дадьята ум муни муни маха муни еэ суухаа, ум зэяа биди суухаа” Бурхан шашны бүх сургаал, бурхан багшийн эрдэм чадал энэхүү тарнид шингэсэн байдаг тул сүсэгтэн олон та бүхэн амь нас, эрүүл мэнд, ажил үйлсийн бүтэмж, эд баялаг, сайн хань ижил, сэтгэлийн амар амгалан зэрэг хүсэл юу байна түүнийгээ бодоод уншихад биелэх нь гарцаагүй хэмээн буддын номонд олонтаа айлдсан. Мөн ёсчлон дадуулж, өнө удаан үйлдвээс хамаг сэтгэлийн муу чанарыг арилгаж арисгадаг тул төгс гэгээрлийн шалтгаан болох нь дамжиггүй юм. Хамаг амьтныг энэрэн нийгүүлсэх сэтгэл төрөн арвитаж, буяны үйл бүтэхийн ерөөл оршсон буй за.