Гүнрэг Нанбар Нанзад

Муу заяаг дарах таван их тогтоол тарни

Энэхүү таван тарнийг хилэнц түйтгэрийг наманчлах хийгээд нас барж буй болон нас барсан хүний чихэнд энэ тарниудыг уншин сонсгох, нас барагсдын араас уншиж байхад муу заяанаас түргэнээ тонилж сайн заяат төрөл авч дээдийн номоос хагацалгүй багш бурхдаас үл хагацан эцэс сүүлдээ энхжингийн орноо төрөх бөгөөд хойдын буянд нэн их тустайг Ганжуурт айлдсан байдаг билээ.

1. Гүнрэгийн тарни:

Ум намо вагавадэ, сарва дүргадэ, бари шоддани разаяа, дата гадаяа, архадэ сам-яг сам будда я, дадята ум шодани шодани, сарва баабам вишоддани, шүддэ вишүддэ, сарвав гарма, аварана вишодани суахаа.

2. Минтүгийн тарни:

Намо радна дра яа я, ум гамгани гамгани, розани розани, дродани дродани, драсани драсани, брадихана брадихана, сарва гарма, барам бара нимэ, сарва садуанза суахаа.

3. Жүгдэрнамжилын богино тарни:

Ум брүм суахаа, ум амрида аюүрдадэй суахаа.

4. Зүгдор димэдийн тарни:

Ум намас дрэй я, диганим. Сарва датагада хрида я, гарвэ зуала зуала, дарма дадү гарвэ, самбра мама аюү, сам шода я, мама сарва баабам, сарва датагада самандо сниха, вималэ вишүддэ хум хум хум хум, ам вам сан за суахаа.

5. Бадам зүгдорын тарни:

Ум бадма сниха, вималэ хум пад.

Ачит эцэг, эх тэргүүтэй амьд болоод нас нөгцсөн хамаг амьтаны муу үйл хилэнц, түйтгэр бүхэн шандим гүрү еэ суахаа.

/Нас барсан хүн байвал/ тарниудаа уншиж дуусаад:

Нас барсан ……………. -ий / -ы хилэнц түйтгэр бүхэн шандим гүрү еэ суахаа.

Муу заяанаас гэтэлгэх таван их тарни”(Сүнчэн дэн-а) хэмээх:

“Ялгуусан төгөлдөр Гүнрэг, ялгуусан Минтүг (ба), Зүгдор Намжал, Зүгдор Дэмид, Бадам зүгдор хэмээх таван ялгуусны чуулганаа, Бишрэлтэй еэ мөргөн тахилын далайг өргөсү Хилэнц унал нийт ба ялангуяа муу заяаны үндэс болох Муу үйлийн үр сэлт бүхнээс авран хайрла. Энэ мэт айлтгаснаар гэрэл хийгээд рашааны чуулган Эгнэшгүй бууснаар л хилэнц нүгэл ариусах болтугай.

1.Ялгуусан Гүнрэг бурхны тарни:

Ум намо бхага бади, сарва дүргади бари шодани раза яа, дата гадаяа, архади сам няг сам буддха яа, дадяата, ум шодани шодани, сарва ба вам би шодани, шүдэ би шүдэ, сарва гарма аварани би шодани суха.

2. Ялгуусан Минтүгийн тарни:

Намо радна даряа яа, Ум гам гани гам гани, ро зани ро зани, дро дани дро дани, дра сани дра сани, бради хана бради хана,сарва гарма барам бара нима сарва садү нанза суха.

3. Ялгуусан Зүгдэр/Жүгдэр Намжалын тарни, хураангуйгаар:

Ум бүрүм суха, ум амрида аюур дади суха.

4. Ялгуусан Зүгдэр Дэмидийн тарни:

Ум намас дрэ яа даги нан, сарва датагада, хри даяа гарви зула зула, дхарма даду гарви, самбара мама аюү, сам шодаяа мама сарва бавам, сарва дата гада самон да үсни хи, бимали би шүдэ хум хум хум хум, ам бам сам за суха.

5. Ялгуусан Бадам Зүгдор:

Ум бадма үсни хи бимали хум пад

“… Эл буянаар ачит эх эцэг тэргүүтэн

Элдэв сайн муугаар холбогдсон амьд, бүрэлсэн амьтан бүхэн

Алив муу хилэнц түйтгэрийн балчигаас гэтэлж

Амгалан нирвааны эрдэнийн тивд түргэнээ орох болтугай” хэмээжээ