Хэ базар бурхан

Хэ базар бурхны магтаал

Хамаг бодьтой бүхний мөн чанарын дээд болсон,
Хүссэнээс гарсан бүхэн өөрийн мөн чанар үгүй,
Эхлэлгүй цагаас асар ариун,
Арга билгийн дээд, хоёр үгүй сэтгэлт,
Хэ базар бурхан тань дор мөргөмүй!
Ум дива бизү базар хум хум хум пад сууха.
Ум базар дагини еэ хум хум хум пад сууха.
Буян үүгээр түргэн би
Хэ базар бурхныг бүтээгээд
Амьтан нэгийг ч хоцроолгүй
Бурхны газарт байгуулах болтугай
Хэ Базар бурхны магтаал.
Тамжад ойви раншин чог
Доднай тамжад дагнид най
Тавдан шийрав ниймэд ба
Жиеэ Доржэ ла чанцаа лоо.
Ум дива бизү базар хум хум хум пад сууха.
Ум базар дагини еэ хум хум хум пад сууха.
Гиваан диеэ нюрдү даг
Жиеэ Доржэ дүвжүр най
Доова жигжан малүй ва
Диеэ саала годбар шог