Балданлхам - Shri Devi

Цогт охин тэнгэр Шридевийн (Shri Devi) залбирал, магтаалын хураангуй, зүрхэн тарни, хүслийн даатгал

1. Залбирал
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དམ་པ་ནས། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་མོའི་སྐུར་བསྟན་ཡང་། །དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་མ། །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Аяндаа бүтэх номын чанарт дээд харшаас
Аюултныг номхотгохын тухайд догшин дүрийг үзүүлэвч
Алив шидийг есөн хүслийн хур мэт буулгагч
Агуу армийн хатан Шридевийн өлмийд мөргөе.
སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་མཐར་ཕྱིན་ཡང་། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོས་པའི་སྐུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་མོ་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
Гурван лагшин, ундрах нигүүлслийн эцэст хүрсэн ч
Гурван сансрыг номхотгохын тухайд хилэнт дүртэй
Гурван цагийн бурхдын шашны их сахиусанд
Гурван үүдний гүн бишрэлээр сөгдөн мөргөе.
2. Магтаалын хураангуй
འགྲོ་འདིའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལྟར། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་པར་མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །
Амьтны энэ ертөнц ба санаа зорилгод нийцүүлж
Амарлин, дэлгэр, эрхт, хатуу дөрвөн үйлээр
Адилгүй элдэв хувиллыг нарны гэрэл гэгээ мэт
Аяа тоо томшгүй цацруулагч таныг магтъя
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་དྲག་མོའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རབ་འབྱམས་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །དུས་མཚན་འོད་ཆེན་འབར་མའི་མཆོག་ལ་བསྟོད། །
Гурван цагийн бурхдын шашныг сахихын тухайд
Хоосон чанарын агаараас ширүүн дүрд хувилсан
Хэмжишгүй үйлсийг бүтээгч их нигүүлслийн гуу сан
Гэрлийг ихэд цацраагч дээд Каларатрийг магтъя
(Каларатри /Kalaratri/: Охин тэнгэр Шридевийн нөхөр бараа бологч бөгөөд Чакраварти Ражагийн удам, Калингагийн хатан хаан).
3. Зүрхэн тарни
བྷྱོཿ རཀྨོ་ བྷྱོཿརཀྨོ་ བྷྱོ། བྷྱོཿ རཀྨོ་ ཐུན་བྷྱོ། ཁ་ལ་རཀ་ཆེན་མོ། རཀྨོ་ཨ་བྱ་ཏ་བྱ་ཐུན་བྷྱོ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུཾ་བྷྱོ་ཧཱུཾ།
Жо рагмо жо рагмо, жо жо рагмо, түнжо ха-ла рагчэнмо, рагмо а-жа дажа түнжо, рү-лү рү-лү хүм жо хүм.
(Хэмээн зүрхэн тарнийг аль болох олон тоолно)
.
4. Хүслийн даатгал
དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །གསང་བའི་ལྷ་མོ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅི་བྱུང་ཡང་། །དེ་ཀུན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག་པར་མཛོད། །
Энэ үеэс авхуулаад төрөл тутам бүгдэд
Эрхт нууцын Охин тэнгэрээс үл хагацаж
Элдэв саад тотгорын шинж юу гаравч
Эгнэгт тэр бүгдийг Шридеви даран соёрх.
Түвд эхийн кирилл галиг
1. Залбирал
Лхүндүв чой-еин по-вран дамба най
Дүгба дүлчир дагмой гүрдан ян
Ойдүв ринчэн додгүй чарвэв ма
Maгcop жaлмой шавла чагцал ло.
Гү-сүм лхүндүв түгжэ тарчин ян
Сридсүм дүгба дүлчир той-би гү
Дүйсүм жал-ви дансрүн чэнмо ла
Го-сүм гүйба чэнбой чагцал ло.
2. Магтаалын хураангуй
До-дий хамдан самба жи-шин дү
Ши-жай вандан дагбо принлай жий
Нацог брүлба неи-ми одсэр дар
Данмэд брайбар задба чодла дод
Дүйсүм жал-ви дамба срүн-ви чир
Га-даг еинлай дагмо гүршэн ба
Равжам прэнлай дүвзад түгжэи дэр
Дүйцан одчэн варма чодла дод
3. Зүрхэн тарни
Жо рагмо жо рагмо, жо жо рагмо, түнжо ха-ла рагчэнмо, рагмо а-жа дажа түнжо, рү-лү рү-лү хүм жо хүм.
4. Хүслийн даатгал
Дүй-ди найсүн цэ-рав тамжад дү
Сан-ви лхамо чаддан ми-врал шин
Варчад гэг-жи цанма жи-жүн ян
Дэ-гүн лхамо чоджий догбар зод
Эмхэтгэн орчуулсан: Бигшү Ж.Д
2021.11.07.