Дорждэрэм бурхан

Цог жавхлант Базарнахигийн хураангуй тогтоол оршив

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཁྲོ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Чухаг дээд гурав болон хилэнт догшин Базарнахи (Vajraṇakhī – Очир хумст) дор мөргөөд аврал одуулмуй.

བདག་ཅག་ལ་ནད་གདོན་དང༌། རྐྱེན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་དང་། བསམ་པ་ངན་ཞིང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ། རྗེ་དཔོན་དང་ཡུལ་མིའི་དགྲ་སྡང་བ་དང༌།ཕ་ཚན་དང༌། སྤུན་ཟླ་དང༌། ཞང་ཉེ་དང༌། མ་སྲུ་གྲོགས་དང༌། མག་པ་ཚ་སྤུག་བྲན་ཁོལ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་དགྲ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

Бид бүгдийн өвчин, ад, харшлах шалтгаан, саад тотгор, хорон муу санаа, хүчирхийлэл зэрэг муу муухай бүгд. Нутаг орны захирагч ноёд, эгэл ард олон зэрэгт өсөрхөн дайсагнах. Мөн ах дүү, хань ижил, үр хүүхэд, авга, нагац, хүргэн, бэр, ажилчин албат, хөршүүд гэх мэт ойрын хүмүүст өсөрхөж үзэн ядан дайсагнах зэрэг нь арвис тарни үүгээр таслагдах болой.

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

Гадсаар хадагдах болой. Алхаар дэлдэгдэх болой. Мутарлагаар дарагдах болой.

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནཱཾ། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

На-мо саманда вүдда нам, гаяа вага зидда вазар нам. Ом гха гха гха даяа гха даяа, сарва дүшдам ма-ра я,

བདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བརྡར་བ་དང་། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དང་། ད་དགྲ་ཁྱི་ལྟར་ཟུག་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ་ཕཊ།

Өөрт урьд өмнө дайсагнан гар хүрсэн болон хойшид дайсагнан сэтгэлдээ занах, эдүгээ дайсагнан нохойд мэт хуцах тэр бүгд мара я вад пад пад.

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་རོ་ད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ། ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ги-ли ги-ла я, сарва ба-вам хүм хүм хүм, базар ги-ли ги-ла я, базар да-ро да а-зин ва-я-ди, гаяа вага зидда базар ги-ли ги-ла я хүм пад. Ом а гро-дэ-га мүдга-ра хүм пад. Ом базар гро-да ма-ха ва-ла ха-на да-ха ба-за ви-дам са-я, за-ди ламво да-ри ү-зүшма, гро-да хүм пад.

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཁྱོད། །མཁའ་མཉམ་བདེ་ལ་རོལ་མཛད་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

Сүр жавхлан цог төгс Очир хумст Базарнахи

Сансар огторгуй сацуу их амгаланг эдлэн бүжигч хилэнт лагшинг

Сэтгэл тэмүүллээр гэрэлтсэн уур хилэнт лагшинд эвцэлдүүлсэн

Сүр хүч цог жавхаат дагина танд мөргөөд бишрэн магтъя.

ཅེས་པ་འདི་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Хэмээсэн үүнийг Гарма-Арага бээр найруулсны сайн буян арвидах болтугай.

Орчуулсан: Бигшү Ж.Д

2022.04.01.

Санскрит нэр: Vajraṇakhī

Монгол нэр: Базарнахий дагина

Нэрийн монгол орчуулга: Очир хумст.

Нэрийн төвөд орчуулга: རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ། До(р)жэ дэрмо ( Дорждэрэм )

Дорждэрэм буюу Очирт хумст

Дорждэрэм буюу Очирт хумст судрын хураангуй