Янжинлхам Манзушир Очирваань Намсрай Лхам зэрэг бурхдуудын хамт

Янжинлхамын магтаал /Түвд/

Ум дэлэгсү жүржиг
Чүзин гарбой логпрэн дава жан
Хааей зэйжэд дави идпрог ма
Дисай начүн үйна жогэг хан
Риннай зэвий лхаму дацүр жон
Бадмай шинла ёдан вүнвий миг
Тонтин ралви зэна одгар жан
Ролгэг гаржий жинвий янжан ма
Дадүн дагла агги ванчүг зол.
Ролзэд гаржи нямдан ридүг миг
Миггий дави миом идпрог ма
Мадар зэва чоджий дагги аг
Агван лхаму ниддан цүнбар зод.
Донда жайби баллай лхагбар зэй
Цан-ян нянби данжан силжи нон
Савян жамцо жиндар баг гаава
Янжан лхамой гүсүн түгла дүд.