Доржсэмбэ - Базарсад

Үйл хийгээд түүний үрийг тодруулагч толь

Үйлийн үрийн тухай энэ судрыг бурхны шашны Сажа ёсны Их таван Богдын нэг, Монголын Их Юань гүрнийг үндэслэгч Хубилай цэцэн хааны номын их багш Пагва лам (1235-1280) бээр туурвисан юм.

༄༅། །ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས།།
Үйлийн үрийг тодруулагч толь хэмээх оршвой
བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
Багш хийгээд итгэлт зөөлөн цогт дор бишрэн мөргөмүй.
།གང་གིས་ལས་འབྲས་རེན་འབྱུང་ཀུན།
Алин үйлийн үр, шүтэн барилдлага бүхнийг
།ཉིད་ཀི་ཇི་བཞིན་གཟིགས་གྱུར་ནས།
Өөрийн билгүүнээр ямарчлан болгоон
།བརེ་བས་འགོ་ལ་ཇི་བཞིན་དུ།
Нигүүлслээр амьтныг ямарчлан
།སོན་མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
Үзүүлэн зохиосон түүн дор мөргөмүй.
།གང་གི་ལས་དང་འབྲས་བུ་ཡི།

Алин үйл хийгээд үрийн
།རྣམ་གཞག་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་ན།
Томьёололыг ямарчлан эс мэдвээс
།བླང་དོར་དོན་ལ་རོངས་འགྱུར་བས།
Авах гээхийн утганд мунхрах учир.
།དེ་གསལ་བྱ་ཕྱིར་འདིར་བཤད་བྱ།
Үүнийг тодруулахын тухайд номлож үйлдэе.
།ཡིད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ཡི།
Сэтгэлийн угаас сэтгэн өдөөж
།སོ་གསུམ་གི་ནི་བྱེད་པ་གང་།
Бие хэл сэтгэлээр үйлдсэн бүхэн
།ལས་ཡིན་ཞེས་ནི་ཐུབ་པས་གསུངས།
Үйл мөн хэмээн Бурхан багш зарлигласан.
།དེ་ལ་འབྲས་བུའི་དབྱེ་བ་གསུམ།
Үүнд үр дүнгийн үүднээс хуваахад гурав бий
།ཀུན་ནས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི།
Бүхий л сэтгэлд тааламжтай
།འབྲས་བུ་བསེད་པ་དགེ་བ་སེ།
Үр дүнг үүсгэгч нь буян бөгөөд

།བཟོག་པའི་འབྲས་འབྱིན་སིག་པ་ཡིན།
Эсрэгээрээ үр дүнг үүсгэгч нь нүгэл мөн.
།ཡིད་དུ་འོང་དང་མི་འོང་བས།
Сэтгэлд тааламжтай болон тааламжгүй аль нь ч бус
།སོང་པའི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཏེ།
Хоосон мэдрэмж тэгш тэнцүү бөгөөд
།དེས་བསེད་ལས་ནི་ལུང་མ་བསན།
Үүнийг үүсгэгч үйл нь эш эс үзүүлсэн саармаг үйл мөн.
།སོག་གཅོད་རྐུ་དང་འདོད་ལོག་དང་།
Амь таслах, хулгай хийх, буруу хүсэл.
།བརྫུན་དང་ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་དང་།
Худал хэлэх, хов хэлэх, ширүүн үг хэлэх
།ངག་འཁྱལ་བརྣབ་སེམས་གནོད་པར་སེམས།
Дэмий чалчаа, хомхой сэтгэл, хорлох сэтгэл,
།ལོག་ལྟ་དང་ནི་མི་དགེ་བཅུ།
Буруу үзэл эдгээр нь арван нүгэл мөн.
།མཐོང་བའི་ཆོས་དང་རྣམ་སིན་ལ།
Энэ насанд боловсорч амсах үйлийн үр хийгээд
།མོང་བའི་འབྲས་བུ་རྣམ་གཉིས་ཏེ།

Хожим боловсорч амсах үйлийн үр хоёр бөгөөд
།ཚེ་ཐུང་ནད་མང་ཟུང་རྔུའི་ཡིད།
Нас богино, өвчин олон, зовлонт сэтгэл
།ལོངས་སོད་ཆུད་འཛད་རྒུད་པ་དང་།
Эд баялаг барагдан доройтох хийгээд
།གཞན་ཡིད་མི་ཕེབས་དག་དང་བཅས།
Бусдын сэтгэлийг эс татаж дайсантай учрах.
།ངག་མི་བཙན་དང་གཞན་གིས་བསླུ།
Хэл яриа догшрох хийгээд бусдад мэхлэгдэх
།བཤེས་མེད་པ་དང་མི་སན་བརོད།
Садан төрөл үгүй хийгээд бузрыг өгүүлэх
།རག་པར་ཡིད་ནི་གཡེང་བཅས་དང་།
Үргэлжид сэтгэл нь алгасрах
།རེ་བ་འབྲས་མེད་སང་བ་མང་།
Хүсэл горьдлого нь үр дүнгүй, уур хилэн олон
།རག་པར་བདེ་བ་མི་རེད་པ།
Үргэлжид амгаланг эс олох хийгээд
།ཚེ་འདིར་ཆུང་ངུར་མོང་བ་སེ།
Энэ насанд багахан зовлон амсах ч

།ཕྱི་མར་ཆེན་པོར་མོང་བའོ།
Хойд насанд их зовлон амсах болой.
།ཞེ་སང་ལས་བྱུང་སིག་པ་ཡིས།
Уур хилэнгээр үйлдсэн нүглийн үйлээр
།དམལ་བར་འཕེན་ཅིང་འདོད་ཆགས་ལས།
Тамд одох бөгөөд хүсэл шуналаас
།བྱུང་བའི་སིག་པས་ཡི་དྭགས་སུ།
Гарсан нүглийн үйлээр бирдэд төрнө.
།རོངས་པས་དུད་འགོར་འཕེན་བར་བྱེད།
Мунхагаас үүдсэн нүглээр адгуусны төрөлд одно.
།མང་པོའི་དོན་དུ་གཅིག་གསོད་སོགས།
Олонхын тусад нэгийг алах тэргүүтэй
།ཀུན་སློང་ཉོན་མོངས་མིན་ཕྱིར་དང་།
Өдөөх сэтгэл нь нисваанис бус ч
།ཕན་པའི་འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར།
Үр дүн нь ихэд тустай учир
།སིག་པའི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སེ།
Нүгэл нь дүрс үзэгдэл адил бөгөөд
།འབྲས་བུ་ཡིད་འོང་བསེད་པ་ཡིན།

Сэтгэлд тааламжтай үйлийн үр үүснэ.
།མི་དགེ་བཅུ་པོ་རྣམ་བཟོག་པ།
Арван нүглийг тийн урвуулахад
།འདི་དག་དཀར་པོའི་ལས་ལམ་བཅུ།
Тэдгээр нь арван цагаан буяны зам мөр мөн.
།མཐོང་བའི་ཆོས་དང་རྣམ་སིན་ལ།
Энэ насанд боловсорч амсах үйлийн үр хийгээд
།མོང་བའི་འབྲས་བུ་རྣམ་གཉིས་ཏེ།
Хожим боловсорч амсах үйлийн үр хоёр бөгөөд
།ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཡིད་བདེ་དང་།
Сэтгэл амгалан өвчин үгүй урт наслах хийгээд
།ལོངས་སོད་འཕེལ་ཞིང་འབྱོར་པ་དང་།
Эд баялагтай учран арвижих болон
།གཞན་གི་ཡིད་ཕེབས་དག་དང་བྲལ།
Бусдын сэтгэлийг татан дайснаас хагацах.
།ངག་བཙན་གཞན་གིས་བདག་དོན་བསྒྲུབ།
Хэл яриа зөөлөн, бусад бээр өөрийн хэргийг бүтээх.
།བཤེས་བཟང་པ་དང་གཞན་གིས་བསོད།
Сайн садан төрөлтэй хийгээд бусдаар магтуулах

།རག་པར་ཡིད་ནི་རྣལ་དུ་ཕེབས།
Үргэлжид сэтгэл нь тогтуун тайван.
།རེ་བ་འབྲས་བཅས་བྱམས་པ་མང་།
Хүсэл горьдлого нь үр дүнтэй, асрал олон
།རག་པར་རིགས་པའི་ལམ་རེད་པ།
Үргэлжид зохистой зам мөрийг олоод
།འདི་ལ་ཆུང་ངུར་མོང་བ་སེ།
Энэ насанд багахан жаргалан амсах ч
།ཕྱི་མར་ཆེན་པོར་མོང་བའོ།
Хойт насанд их жаргалан амсах болой.
།གཏི་མུག་ཤས་ཆེའི་དགེ་བས་མི།
Ихэнхдээ мунхагаар үйлдсэн буянаар хүний төрөл
།ཞེ་སང་ཤས་ཆེ་ལྷ་མིན་ཏེ།
Ихэнхдээ уур хилэнгээр үйлдсэн буянаар асури
།ཆགས་པས་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་འགོ།
Ихэнхдээ шуналаар үйлдсэн буянаар тэнгэр төрөлд
одноо.
།ཉོན་མོངས་ཟད་པས་མ་ངན་འདའ།
Нисваанисаас хагацвал гаслангаас гэтлэнэ.

།ཐབས་བཅས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ།
Арга лугаа хамтатгавал төгс гэгээрлийн уг шалтгаан болно.
།འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གིས།
Шунал хилэн мунхагаар өдөөгдөөгүй.
།མ་བསླད་ཡིད་གང་དད་པ་དང་།
Чин сүжигт ариун сэтгэл хийгээд
།བྱམས་དང་སིང་རེ་བྱང་སེམས་ཀིས།
Асрал нигүүлсэл бодь сэтгэлийн
།ཀུན་ནས་བསླང་བའི་སིན་པ་དང་།
угаас өдөөгдсөн өглөг хийгээд
།ཚུལ་ཁམས་བཟོད་དང་བརོན་འགྲུས་དང་།
Шагшаабад, хүлцэл, хичээл зүтгэл
།བསམ་གཏན་དང་ནི་ཤེས་རབ་རྣམས།
Бясалгал хийгээд билиг билгүүн нугууд
།སོ་གསུམ་པོ་ཡིས་ལེགས་བསྒྲུབས་པ།
Бие хэл сэтгэлээр сайтар бүтээсэн
།ཀུན་ནས་དགེ་བའི་སོད་པ་སེ།
Хамаг буяны үйл замналын
།འབྱོར་དང་མཐོ་རིས་བདེ་བ་དང་།

Учрал нь өндөр дээд төрлийн амгалан хийгээд
།གཟུགས་བཟང་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་དང་།
Сайхан зүстэй бөгөөд хэрэг бүхэн аяндаа бүтэх
།ཡིད་ཞི་བ་དང་མ་རོངས་པ།
Сэтгэл нь амирлангуй бөгөөд үл мунхрах нь
།འཇིག་རེན་འདིར་སིན་འབྲས་བུ་སེ།
Энэ насанд боловсрох үйлийн үр бөгөөд
།དཔལ་དང་གགས་དང་མཚན་དཔེ་དང་།
Цог алдар хийгээд лагшин найраг
།རད་དུ་བྱུང་བའི་ཕྲིན་ལས་དང་།
Адагт гарах ариун үйлс хийгээд
།ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་།
Самади, зөн билиг, шид хувилгаан хийгээд
།མི་འཇིགས་ཡང་དག་རིག་པ་ཡིས།
Айдас үгүй үнэхээр нарийн ухаанаар
།དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས།
Эрх баялгийн хотол чуулган нугууд
།མཐར་ཐུག་པ་ཡི་འབྲས་བུའོ།
Адагт эцэст боловсрох үйлийн үр мөн.

།གསོད་སར་སེམས་ཅན་སིན་པ་སོགས།
Нядалгаанд амьтнаар өглөг өгөх тэргүүтэн нь.
།ཀུན་སློང་ལྷག་བསམ་མིན་ཕྱིར་དང་།
Уг сэтгэл нь үлэмж бус хийгээд
།སོག་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་ཕྱིར།
Аминд шууд хөнөөл болох учир
།དགེ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སེ།
Буяны дүрс үзэгдэл мэт бөгөөд
།འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་སེད་བྱེད་ཡིན།
Үйлийн үр нь зовлонг үүсгэх үйл мөн.
།རག་པར་སིག་པའི་ལས་བསགས་ཀང་།
Үргэлжид нүглийн үйл хураавч
།འཆི་ཚེ་དགེ་བས་མཚམས་སོར་ན།
Үхэх үедээ буяны үйл үйлдвээс
།འཕེན་བྱེད་དགེ་བས་འཕངས་པའི་ཕྱིར།
Хойтын төрөлд одох үйл нь буян учир дээд төрөлд төрөвч
།བདེ་འགོར་སེས་ཀང་རོགས་བྱེད་ལས།
Хойтын төрөлд эдлэх ёстой үйлийн үр нь нүгэл учир
།སིག་པས་ནད་ཅན་དབུལ་པོ་སོགས།

Өвчин зовлонт үгээгүй ядуу тэргүүтэй
།རག་པར་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་འགྱུར།
Үргэлжид зовлонд нэрвэгдэх болно.
།རག་ཏུ་དགེ་བའི་ལས་བསགས་ཀང་།
Үргэлжид буяныг хураавч
།འཆི་ཚེ་སིག་པས་མཚམས་སར་ན།
Үхэх үедээ нүгэл үйлдсэн бол
།འཕེན་བྱེད་སིག་པས་འཕངས་པའི་ཕྱིར།
Хойтын төрөлд одох үйл нь нүгэл учир муу заяанд унана.
།ངན་འགོར་སེས་ཀང་རོགས་བྱེད་ལས།
Хойтын төрөлд эдлэх ёстой үйлийн үр буян учир
།དགེ་བས་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་དང་།
Лусын эрх баялагт хийгээд
།གནོད་སིན་མཆོག་སོགས་བདེ་ལྡན་འགྱུར།
Ягчасын дээдэс тэргүүтэй амгалан төгөлдөр болно.
།གཉིས་ཀ་སིག་པས་རག་ཏུ་སྡུག
Хойтын төрөлд одох үйл, Хойтын төрөлд эдлэх ёстой
үйлийн үр хоёул нүгэл бол үргэлжийн зовлон болно.
།གཉིས་ཀ་དགེ་བས་རག་པར་བདེ།

Хойтын төрөлд одох үйл, Хойтын төрөлд эдлэх ёстой
үйлийн үр хоёул буян бол үргэлжийн жаргалан болно.
།དགེ་སིག་མ་འདེས་སད་པའི་འབྲས།
Буян нүглийг тус тусад нь үйдвээс үйлийн үрийг нь
།མ་འདེས་མོང་ཞིང་འདེས་མ་ཡིས།
Тус тусад нь эдлэх бөгөөд холимог үйлдвээс
།འདེན་མར་མོང་འགྱུར་འཕེན་པའི་མཐུ།
Үйлийн үрийг холимог эдлэх бөгөөд хойтод одох чадал нь
།མཆོག་དང་དམན་པའི་བྱེ་བྲག་གིས།
Дээд хийгээд доод хэмээх ялгаатайгаар
།སེས་དང་ལན་གངས་གཞན་དུ་མོང་།
Дараагийн бусад төрөлд үйлийн үрийг эдлэнэ.
།རྒྱུ་ཡི་ནུས་པ་སོབས་ཆེའི་ལས།
Уг шалтгаан нь ихэд хүчирхэг үйлийн
།འབྲས་བུ་ངེས་པར་མོང་འགྱུར་ཏེ།
Үр дүнг заавал эдлэх бөгөөд
།རེན་གི་ནུས་པས་མ་ངེས་འགྱུར།
Үйлийн үрийг эдлэх хугацаа нь үйлийг үйлдсэн уг
шалтгаанаар хамаарна

།ཇི་ལྟར་འབྲས་དང་ནས་ཀི་ནི།
Ямар мэт цагаан будаа, арвай хоёрын
།ས་བོན་སོ་སོར་བཏབ་པ་ལས།
Үрийг тус тусад нь суулгавал
།མྱུ་གུའང་འཆོལ་པ་མེད་པར་ནི།
Иш мөчир нь холилдолгүй
།སོ་སོར་སིན་པ་ཇི་བཞིན་དུ།
Тус тусдаа боловсрох адил.
།དགེ་དང་སིག་པའི་ལས་ཀིས་ཀང་།
Буян хийгээд нүглийн үйлийн
།བདེ་སྡུག་འབྲས་བུ་སོ་སོར་འབྱིན།
Үр дүн жаргал зовлон нь тус тусдаа боловсорно
།ཡུལ་དང་དངོས་དང་བསམ་པའི་སོབས།
Газар орон, эд юмс, бодол санааны хүч
།ཤིན་ཏུ་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་འབྲས།
Машид чадал төгөлдөр үйлийн үрийг
།རྒྱལ་བས་བཟོག་པར་མི་སོད་ན།
Ялгуулсан бурхан ч буцааж эс үйлдэх учир
།གཞན་གིས་སོས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགོས།

Бусдыг нь хэлэх хэрэг юун.
།འོན་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་དང་།
Гэвч бодь сэтгэл тэргүүтэй
།ཡང་དག་སོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀིས།
Чин ариун хоосон чанарын билиг билгүүн нь
།ལས་ཀི་སིབ་པ་ཀུན་སེལ་བ།
Үйлийн түйтгэр бүхнийг арилгах
།ར་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ཕྱིར་རད།
Язгуур ерөндөг мөн тул гайхамшигтай
།དེ་ལྟའི་རྒྱུ་འབྲས་རེན་འབྲེལ་ལ།
Энэ адил уг шалтгаан үйлийн үрийн шүтэн барилдлагад
།ཡིད་ཆེས་རྒྱུར་པས་སིག་པའི་ལས།
Итгэж үйлдвээс нүглийн үйлийг
།སོང་དང་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ།
Хааж хорин буяны бүтээлд
།འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་དཔེར།
Орох бөгөөд үүний жишээ нь
།མིག་ལྡན་གཡང་སའི་ལམ་དོར་ནས།
Хараа хурц хүмүүнийг халил газар орхивоос

།བདེ་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་བཞིན།
Хялбархан зөв замыг олон одох адил
།འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཡང་དག་ལྟ།
Ертөнцийн хүмүүний үнэн үзэл
།ཆེན་པོ་སུ་ལ་ཡོད་གྱུར་པ།
Онол эрдэм хэнд байна
།དེ་ནི་ཚེ་རབས་སོང་དུ་ཡང་།
Тэр нь мянга мянган төрөл тутамд ч
།ངན་འགོར་འགོ་བ་མ་ཡིན་ནོ།
Муу заяагаар эс одох болой.
།སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་བཤགས་པ་དང་།
Нүглийн үйлийг цээрлэн наманчлах хийгээд
།དགེ་ལ་སོ་ཞིང་ཡོངས་བསྔོས་པས།
Буянд дуршин амьтны тусад огоод зориулваас
།སྔ་མའི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུའི་ཆོས།
Өмнөх уг шалтгаанаас үр дүнгийн юмс үзэгдэл
།ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ན།
Машид арвижин дэлгэрэх бөгөөд
།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ནི།

Хамгийг болгоогч бурхны хутгийг
།ཚེགས་མེད་པར་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར།
Төвөг үгүй бүтээх болно.
།ཀུན་རོབ་རྒྱུ་འབྲས་རེན་འབྲེལ་དུ།
Харьцангуйн уг шалтгаан, үйлийн үр, шүтэн барилдлагыг
།ཤེས་པས་དེ་ཡི་ཆོས་ཉིད་ཀང་།
Сайтар мэдээд үүний мөн чанарыг ч
།སོས་བྲལ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར།
Туурвилаас хагацсан хоосон чанарыг ононо.
།དེ་ལྟའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡི།
Энэ адил уг шалтгаан үйлийн үрийн
།རེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ལེགས་ཤེས་པ།
Шүтэн барилдан гарахыг сайтар мэдвээс
།ལྟ་སོད་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞི།
Тийн ариун үзэл, үйлдлийн суурь
།ཡིན་ཕྱིར་དང་པོར་བསླབ་པར་བྱ།
Мөн учир анхлан суралцаж үлд.
།གཞོན་ཀང་རྒན་པའི་གཞི་ལ་གནས།
залуу ч настны сууринд оршиж.

།འབྱོར་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆེད་ཆེར་འཛིན།
Учравч эрдмийг улам улам барьж.
།ཆེན་པོར་གྱུར་ཀང་ཁེངས་བྲལ་བ།
Их эрдэмт боловч омог дээрэнгүйгээс хагацаж
།ཇིམ་གིམ་ཞེས་བྱས་ལེགས་བསྐུལ་ནས།
Хубилай хааны хөвүүн Чингим бээр сайтар айлтгасанаар
།གསུང་རབ་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་པའི།
Зарлиг номлолд машид сайтар суралцан
།ཤེས་རབ་རབ་གསལ་བསན་བཅོས་ཀུན།
Машид тунгалаг билгүүнээр шастир бүхнийг
།མཁྱེན་རབ་རབ་མཆོག་གསུང་བ་བཞིན།
Машид дээдийн айлдварыг зарлигласан адил.
།རབ་ཏུ་སྨྲ་བའི་འཕགས་པས་སར།
Машид өгүүлэгч Чойжал Пагва бээр найруулав.
།དགེ་བ་དེ་ཡིས་འགོ་བ་ཀུན།
Энэхүү буянаар амьтан бүхэн
།ཀུན་ཏུ་མི་དགེའི་སོད་པ་ཀུན།
Хамаг нүглийн үйл бүхнийг
།ཀུན་ནས་སངས་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཀུན།

Хамгаас сайтар тэвчээд бурхан бүхний
།ཀུན་ཏུ་མཉེས་པའི་ལམ་བརེན་ཤོག
Хотол сайшаалт зам мөрд орох болтугай.
།རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རིན་ཆེན་ལས།
Ялгуулсаны зарлиг номлол эрдэнийг
།རྣམ་དཔོད་མགར་བས་ལེགས་བསྒྲུབས་པའི།
Тийн шинжлэн урлаж сайтар бүтээх
།ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འདི།
Үйлийн үрийг тодруулагч толь үүнд
།བློ་གསལ་རྣམས་ཀིས་བལྟ་བར་གིས།
Оюун тунгалаг нугууд бээр сайтар суралцаж үйлд.
།ལས་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གསལ་བར་སོན་པ། ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། ལུང་
དང་རིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྨྲ་བ། འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བས། ས་ཕོ་རའི་ལོ་སོན་ཟ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་
དགུ་ལ་སར་བ་རོགས་སོ།།
Үйл хийгээд уг шалтгаан үр дүнгийн томьёололыг тодруулан үзүүлсэн үйлийн үрийн тодорхой толь хэмээх үүнийг иш болон арвисын мөн чанарыг чин үнэнээр өгүүлэгч Догон Чойжал Пагва бээр шороон морин жилийн намрын эхэн сарын шинийн арван арван есөнд

 

Энд дарж .pdf хэлбэрээр татаж авна уу.